Siz uğraşmayın, biz DESTEK oluruz.

ANTREPO

Antrepolar, ilgili ülkenin sınırları içerisinde bulunmakla beraber, gümrük sınırlarının dışında olan ve bir tür depo işlevi gören özellikli yerlerdir. Bu nedenle antrepoda depolanan mallardan gümrük vergisi alınmamaktadır. Daha sonra malların kesin ithalatı sırasında gümrük idarelerine başvurulduğunda mali yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Gümrük antrepoları, genel ve özel antrepo olmak üzere ikiye ayrılır.

Uygulamadaki özellikleri sebebiyle, genel antrepoların; (A), (B) ve (F) tipleri, özel antrepoların; (C), (D) ve (E) tipleri bulunmaktadır.

Genel Antrepolar Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen, gümrük antrepolarıdır.

(A), (B) ve (F) olmak üzere üç ayrı tipi bulunmaktadır.

A Tipi Antrepo; işleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada her hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir.

B Tipi Antrepo; antrepoya konulan eşyadan, Gümrük Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo işleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo işletici sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

F Tipi Antrepo; gümrük idarelerince işletilen genel antrepo tipidir. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın sergilendiği fuar ve sergiler de özel antrepo sayılır.

Özel Antrepolar Yalnız antrepo işleticisine ait eşyaların konulması amacıyla kurulan gümrük antrepolarıdır.

(C), (D) ve (E) olmak üzere üç ayrı tipi bulunmaktadır.

C Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir.

D Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanununun 104 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir.

E Tipi Antrepo; işleticisi ve kullanıcısının aynı kişi olduğu, Gümrük Kanununun 93 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama 13 yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eşyaya antrepo rejimi hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir. Posta idaresinin sorumluluğu ve gümrüğün denetlemesi altında olan, yabancı menşeli kolilerin konulması için ayrılmış kapalı yerler de genel antrepo sayılır.